Descobreixen un nou estat de la matèria

Nous càlculs teòrics indiquen la possible existència de matèria fermiónica en un estat desconegut, en forma d'un líquid d'una sola dimensió, que no pot ser descrit pels models existents. Els fermions són un dels dos tipus bàsics de partícules en la naturalesa. L'altre són els bosons. En el model estàndard de la física de particular, els fermions es consideren els constituents bàsics de la matèria. L'investigador de l'Institut de Física i Tecnologia de Moscou Alexander Rozhkov, explica que l'estat líquid d'una sola dimensió de la matèria no és necessàriament un que pot observar-se a simple vista a escala macroscòpica.


thumb